Általános Szerződési feltétek

(Továbbiakban: ÁSzF.)

(First City Futi Kft, mint futárpostai szolgáltató)

I. Általános tudnivalók

1. A szolgáltató

1.1. Név: First City Futi Futárszolgálat Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató)
1.2. Székhelye: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 40. IV. emelet 7.
1.3. Cégjegyzék szám: 01-06-770831
1.4. Adószáma: 22206352-1-43
1.5. Bankszámlaszáma: 12010855-01248865-00100009 – Raiffeisen Bank
1.6. Postacíme: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 40. IV. emelet 7.
1.7. Telephely: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 40. IV. emelet 7.
1.8. Telefon: (06-1) 215-27-97
1.9. e-mail: cityfuti@cityfuti.hu
1.10. Rendelésfelvétel és nyitvatartás: 0-24 óráig
1.12. Alaptevékenysége: futárpostai tevékenység
1.13. Felügyeleti szerv: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Budapesti Igazgatósága
(1133 Budapest, Visegrádi u. 100., 1386 Budapest, Pf.: 997, Telefon: 468-05-00, Fax: 468-0626, Email: uszi-budapest@nhh.hu)

2. Az ügyfél: feladó, címzett és egyéb ügyfél

2.1. Ügyfél: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az ÁSzF.-nek megfelel, illetve indokolt esetben, egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.
2.2. Feladó ügyfél: A Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek, (továbbiakban: feladó), a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.
2.3. Címzett ügyfél: Címzettnek a küldeményen címzettként megjelölt ügyfélt, mely azonos a küldemény szállítólevelén megjelölt ügyféllel, ügyfélnek kell tekinteni.
2.4. Egyéb ügyfél: A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül a Szolgáltató ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely tudakozódási eljárást indít, illetőleg a szolgáltatóval szemben igényt érvényesít.

3. ÁSzF. célja

Az Általános Szerződési Feltételek célja, hogy meggyorsítsa a szerződéskötési folyamatot, amely különösen fontos a szolgáltatások áramlásának meggyorsítása érdekében. A jelen ÁSzF. a Szolgáltató azon futárpostai szolgáltatásának részletes feltételeit szabályozza, amelyeket a Szolgáltató az ügyfelének nyújt. A jelen ÁSzF.-ben, valamint a Szolgáltató és az ügyfél között létrejött egyes szerződésekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) vagy más irányadó jogszabálynak a rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Az ÁSzF. területi és időbeli hatálya

4.1. Az ÁSzF. területi hatálya

Ezen szerződés hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területre.

4.2. Az ÁszF időbeli hatálya

Jelen szerződés hatályát a Szolgáltató határozatlan időtartamban állapítja meg. Jelen szerződés hatályba lépésének ideje a futárpostai tevékenység megkezdésének időpontja.

5. A szerződés tárgya (postai szolgáltatás meghatározása)

Szolgáltató szolgáltatói szerződése alapján vállalja, hogy az ÁSzF-ben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő tartalmú tömegű, méretű, és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címen a címzett, vagy az arra jogosult átvevő részére kézbesíti. Az ügyfél köteles a szolgáltatásért díjat fizetni, a címzett a küldeményt átvenni.

6. Általános rendelkezések a felek jogairól és kötelezettségeiről

6.1. A Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató szolgáltatói szerződése alapján vállalja, hogy az ÁSzF-ben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy az arra jogosult átvevő részére kézbesíti.
A Szolgáltató vállalja, hogy a garantált idejű könyvelt postai küldemény felvételét végző alkalmazottja a küldeményt a címzettnek történő személyes kézbesítésig személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a küldemény címzettjének vagy címzésének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

6.2. Az ügyfél kötelezettségei

6.2.1. A feladó kötelezettségei

Az feladó az 1. sz. melléklet szerinti díjat köteles fizetni az ÁSzF.-ben meghirdetett szolgáltatások igénybevételéért. A szolgáltatás díját a feladó – külön erre irányuló megállapodás esetén a címzett – köteles megfizetni.

A feladó kötelessége és felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az ÁSzF.-ben meghatározott feltételeknek megfelelnek. A küldemény tartalma így különösen nem lehet olyan tárgy, vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály tiltja, vagy az ÁszF 16. pontja a szállításból kizár.

6.6.2. A címzett kötelezettségei

Külön megállapodás alapján a címzett köteles az 1. sz. mellékletben megállapított díjat megfizetni a Szolgáltató javára. A címzett köteles a küldeményt átvenni.

7. A postai küldemény méret és tömeghatára

A Szolgáltató futárpostai szolgáltatással szállítható küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:

7.1. Tömeghatárok (kg)

Szállítási eszköz megnevezése Maximális tömeghatár
motorkerékpár 5 kg
gépkocsi a küldemények összsúlya 100 kg
kisteherautó (pick up) a küldemények összsúlya 500 kg
teherautó küldemények összsúlya 800 kg

7.2. Mérethatárok (cm x cm x cm)

Szállítási eszköz megnevezése Maximális mérethatár
motorkerékpár 60 cm x 40 cm x 20 cm
gépkocsi 100 cm x 120 cm x 140 cm
kisteherautó 1 db paletta
teherautó 4 db paletta

8. Csomagolás, lezárás, címzés

8.1. Csomagolás

A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas csomagolásáról. A küldeményeket a feladó úgy köteles csomagolni, hogy a küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően a külső burkolat a belső tartalmat megvédje. A feladót nem mentesíti az áru természetének megfelelő csomagolási kötelezettség alól, ha azt „törékeny” címke felirattal látta el. Csomagoló anyagként olyan tiszta csomagolóeszközt kell használni, amely a címzés olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címzés és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók. Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak

8.2. Lezárás

A feladó köteles a küldemény csomagolását oly módon lezárni, hogy annak külső burkolatának nyilvánvaló megsértése nélkül ne a küldeményhez ne lehessen hozzáférni.

8.3. Címzés

A küldeményt tiszta, jól olvasható, pontos címzéssel kell ellátni. A Szolgáltató nem fogad el olyan szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján vagy bármilyen más módon megváltoztattak. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény felső oldalán, a tetején. Címzettként több név is szerepelhet. A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Ilyen esetben lehet függő, ragasztott vagy varrt címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.
Külön szerződés esetén könnyített címzést lehet alkalmazni, amely csak a Címzett nevét és a helyiséget tartalmazza.

A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön.
A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:
a.) a címzett (címzettek) nevét, illetőleg elnevezését;
b.) a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;
c.) a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs helyrajzi számot), a lépcsőház számot;
d.) a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;
e.) címhely irányítószámát.
Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Szolgáltató másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.
A címzett feladatait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

9. A postai küldemények felvétele, igénybe vehető szolgáltatások

9.1.A küldemények felvétele

A küldemények felvétele a feladó telephelyén vagy címén a fent meghatározott időben telefonon vagy írásban bejelentett igény alapján történik. A Szolgáltató közli a feladóval a küldemény felvételének várható időpontját. A futárpostai küldemény értékgaranciával vagy értékgarancia nélkül egyaránt feladható.
A küldemények felvételét az ügyfél és a Szolgáltató szóbeli megállapodása alapján a Szolgáltató futárai végzik.
A Szolgáltató futárpostai szolgáltatásról szóló szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Szolgáltató általi átvételét a Szolgáltató szállítólevele bizonyítja.
Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes, vagy mások biztonságára nézve veszélyesnek, vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra, vagy szállításra alkalmatlannak ítéli meg, továbbá ha a küldeményszállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az Általános Szerződési Feltételekben rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasíthatja.

9.2. Igénybe vehető szolgáltatások

Budapesten belül a szolgáltató a megrendeléstől számított 30 percen belül felveszi a küldeményt és a lehető leggyorsabban kézbesíti, de maximum 60 percen belül. Budapestről vidékre történő szállítás esetén a megrendeléstől számított 30 percen belül a szolgáltató felveszi és maximum 6 órán belül a küldeményt kézbesíti. Vidékről vidékre szállítás esetén maximum 6 órán belül a szolgáltató felveszi a küldeményt és maximum 8 órán belül kézbesíti. Expressz szolgáltatás igénybevétele esetén a megrendelést követő 30 percen belül felveszi a küldeményt és soron kívül, de legkésőbb 40 percen belül kézbesíti. E szolgáltatás Budapest közigazgatási határán belül, illetve a környező településekre / Pl.: Budaörs, Budakeszi, Dunakeszi, Kistarcsa, Dunaharaszti, Törökbálint…/ vonatkozik.
Díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások közé tartozik a várakozás, ügyintézés, rakodás első 10 perce. Utánvétes küldemény esetén plusz költséget a szolgáltató nem számol fel. Az utánvétes küldemény csomagolásán jól láthatóan fel kell tüntetni annak értékét. Utánvétes küldemény feladása esetén a feladó által megadott értéket a címzett a futárnak kifizeti és a szolgáltató készpénzben visszajuttatja a feladónak az esedékes összeget. Törékeny küldemény esetén a feladó kötelessége annak megfelelő csomagolása illetve feltüntetése a csomagoláson.

9.3.Feladó utólagos rendelkezése

A szerződés módosításhoz a feladónak az alábbi esetekben van joga: a feladó a küldemény feladása előtt a küldeményt visszakérheti illetve a küldemény címadatát módosíthatja, külön díj ellenében.
– a feladó a küldemény címadatait a kézbesítés megkezdéséig a küldeményt felvételi helyéről továbbítása után is
– a postai szolgáltató a módosításért külön díjat számol fel.

10. Kézbesítés

10.1. A kézbesítés általános szabályai, a küldemények kézbesítése
A Szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.
A nem megfelelő címzés a szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

10.1.1. Házhoz kézbesítés

A Szolgáltató belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.

10.1.2. Közvetett kézbesítés

A szolgáltató a küldeményt a címzett magánszemély helyett az adott címen működő
– fegyveres szerv;
– büntetés végrehajtási és javítóintézet;
– egészségügyi, illetőleg szociális ellátást nyújtó intézet;
– szálloda, diák- és munkásszálló, üdülő;
– irodaházak, üzletházak esetében az üzemeltető.
A fenti pontokban felsoroltakkal jogszabály alapján a szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

Közvetett úton nem kézbesíthető
– a sérült könyvelt küldemény;
– utánvétellel terhelt küldemény;
– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;
– az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.
A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.
A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.

10.1.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a szóban megbízott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.
A szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesítette.
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.
A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

10.2. Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a szállítólevelén a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni. Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni. Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.
Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles. A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét személyi igazolvánnyal, illetve jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.
A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

10.3. Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.
Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Szolgáltató a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak. A Szolgáltató a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította. Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának. Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi. Ha a küldemény a Szolgáltatón kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi.

10.4. Kézbesíthetetlen küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül a küldemény, ha azt a szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek kézbesíteni és feladónak visszakézbesíteni nem lehet, vagy a küldeményt, terhelő díjat, a küldemény feladója – vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett – nem fizette meg. A szállításból kizárt és a feltételesen szállítható küldeményeket

Kézbesíthetetlen küldemény esetén a Szolgáltató a könyvelt küldeményt kézbesíthetetlenségének megállapítását követő hatvanadik naptól számított egy hónapon belül a címzettet, ennek eredménytelensége esetén a feladót – a határidő megjelölésével és az átvétel elmulasztásának jogkövetkezményeire történő felhívás mellett – a küldemény átvételére felszólítja. Ha a felszólításra sem a címzett, sem a feladó nem válaszol, illetve a küldeményt nem veszi át, a Szolgáltató a küldeményt a feladástól számított hat hónap elteltéig őrzi, utána a csomagküldeményt felbontja, majd értékesíti, illetve – ha nem értékesíthető – megsemmisíti. Az egyéb küldeményeket megsemmisíti. A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget – a felmerült költségek levonását követően, e költségek egyidejű feltüntetése mellett – bírósági letétbe helyezi.

11. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

11. 1. Díjak megállapítása

Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél díjat tartozik fizetni. A szolgáltatások díját a hatályos Díjszabás, jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklete tartalmazza.
A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni. A szolgáltatások díját a szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról e-mailen, faxon, telefonon tájékoztatja. A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új, elfogadott díjakat kell megfizetnie. A Szolgáltató a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

11. 2. Díjfizetési módok

A szolgáltatások díjának a feladónál, vagy a címzettnél készpénzzel, írásos szerződés esetén átutalással. Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség és mód. Készpénzes fizetés: A Szolgáltató alap esetben a feladó utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a kézbesítés előtt a feladónak, vagy a kézbesítéskor a címzettnek. Átutalásos fizetés: A Szolgáltató külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki a feladó, vagy a címzett részére.

11. Tájékoztatás, panasz

11.1. Tájékoztatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.
Telefonon, faxon, e-mail-ben az igénybevevők részére közzé teszi:
– Általános Szerződési Feltételeket;
– az alkalmazott díjakat;
– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;
– minden egyéb közérdekű információt.

11.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A Szolgáltató a postáról szóló 2003. évi CI. Törvény és a vonatkozó Kormányrendelet, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. Törvény igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban panasz) díjmentesen megtehessék.
Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:
– faxon;
– telefonon;
– levélben;
– a szállítólevélen írott formában;
– egyéb megfelelő módon (pl. e-mail, távirat útján).
Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a szolgáltatást igénybevevő (ügyfél) állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás vagy a Szolgáltató alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat. Nem minősül panasznak – a szolgáltatást igénybevevő részéről kezdeményezett – a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk megismerésére irányuló tudakozódás szolgáltatás igénybevétele.
A Szolgáltató az általa végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától egyéves jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított egyéves határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő két éven belül tehető.
Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a panasz(oka)t kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.
A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. Ha az ügyfél a szóban és telefonon benyújtott panaszra írásbeli választ kér, vagy írásban nyújtja be panaszát, a vizsgálat eredményéről a Szolgáltató az ügyfelet írásban értesíti.
A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes keretében köteles megvizsgálni. Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy az eljárás Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a szolgáltatást igénybevevő a 1. 13. pontban meghatározott hírközlési hatósághoz és a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjénél, vagy valamennyi esetlegesen felmerülő jogvita esetén a területileg illetékes bírósághoz fordulhatnak. A bíróság igénybevétele előtt a Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető testület segítségével is megkísérelhető az ügy rendezése.

12. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

12.1. Adatszolgáltatás

A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a hírközlési hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a hírközlési hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

12.2. Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.
(1) A Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.
(2) Szolgáltató
a) a zárt küldeményt – az (4) bekezdésben foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;
b) a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;
c) a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével – mással nem közölhet;
d) a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével másnak át nem adhatja;
e) a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.
(3) A (2) bekezdés d) pontja alkalmazásában a feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja. A c) és e) pont tekintetében a feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, ragszám), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címzését a Szolgáltató – elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.
(4) A Szolgáltató a zárt küldeményt felbonthatja, ha
a) a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;
(5) A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.
(6) A Szolgáltató és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

13. Felelősségi szabályok

13.1. A futárpostai alkalmazott, megbízott és közreműködő felelőssége

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

13.2. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a jogszabályban, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel. A Szolgáltató nem felel továbbá a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett (pl. háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében), a közönséges, a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt, vagy biztosítás nélküli küldemények téves kézbesítéséből, elveszéséből, sérüléséből vagy megsemmisüléséből ered, az a szolgáltatás késedelmes teljesítéséből ered, ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága, vagy az elégtelen címzés okozta, a feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny), illetve a közvetett kárért, elmaradt haszonért. A fenti bekezdésekkel kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:  a szolgáltatót a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;
– a feladót, illetve a címzettet abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza. Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át. Az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

14. Kártérítés

14. 1. A kártérítés általános szabályai

Az ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított egy éves elévülési időn belül érvényesítheti.
Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén kárigény bejelentéséről készült jegyzőkönyv alapján van lehetőség.
Amennyiben a Szolgáltató a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.
A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:
– a sérült küldeményt átvette; vagy
– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.
A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

14. 2. A kárigény bejelentésének módja

Ha a Szolgáltató a panasz kivizsgálás során a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényről tájékoztatja az ügyfelet.
Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően egy éves elévülési időn belül teheti meg a Szolgáltatónál.
A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról „Jegyzőkönyv értéknyilvánítással feladott csomag sérüléséről” elnevezésű nyomtatvány kiállításával, könyvelt, értéknyilvánítással feladott küldemény sérüléséről, tartalomhiányáról jegyzőkönyv kiállítása alapján van lehetőség kárigény bejelentésére.
Ha a Szolgáltató a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.
Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.
Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést, a tudómást szerzéstől számított 3 munkanapon, a kézbesítést követően 8 munkanapon belül kell megtenni és jegyzőkönyvbe foglalni.

14. 3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet, haladéktalanul tájékoztatja.
A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.
A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

14. 4. A kártérítés mértéke

A Szolgáltató a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:
Értéknyilvánított feladott küldemény elveszése, megsemmisülése esetén a kártérítés összege azonos az feladó által a feladáskor feltüntetett érték összegével, de nem lehet kisebb a késedelmes kézbesítés esetén fizetendő átalány összegével.
Az értéknyilvánítással feladott küldemények sérülése, tartalomhiánya esetén a kártérítés összege a hiány, vagy a sérülés mértékével arányos, de legfeljebb az értékbiztosítás összegével megegyező, de nem lehet kisebb a késedelmes kézbesítés esetén fizetendő átalány összegével.
A Szolgáltató a nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítést a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán keletkezett kár alapulvételével határozza meg, mely összeg nem lehet kevesebb a késedelmes kézbesítés esetén fizetendő átalány összegénél.
Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Szolgáltató az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

14. 5. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Szolgáltató a kártérítésben részesültet értesíti. A Szolgáltató a küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Szolgáltató a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

14. 6. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Szolgáltató a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldeményt feladónak visszafizeti.
A Szolgáltató a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény a Szolgáltató felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette, a törékeny különleges szolgáltatással feladott küldemény megsérült.
A Szolgáltató a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):
A túlfizetett összeget, ha a feladó vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Szolgáltató kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.
A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Szolgáltatónál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

14. 7. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a City Futi Bt. kártérítést köteles fizetni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.
A Szolgáltató a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.
Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre, a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a szolgáltató részére visszafizetni.

14. 8. Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Szolgáltató futárpostai szolgáltatás tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.
A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

15. Átfutási idők belföldi forgalomban

A Szolgáltató tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:
A Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben megállapodott kézbesítési határidőkben a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében, illetőleg rendkívüli állapot idején és honvédelmi érdekből

A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes. Szolgáltató rendkívüli állapot, illetve katasztrófa idején az intézkedési terv alapján tett intézkedéseinek, illetve a honvédelmi érdekek érvényesítésére vonatkozó jogszabályok szerint általa nyújtott hírközlési szolgáltatások tényleges költségeinek megtérítésére jogosult.

16. A szállításból kizárt tárgyak, valamint a feltételesen szállítható tárgyak és azok feladási feltételei

A szállításból kizárt tárgyak:

a.) speciális szállítást igénylő,
b.) láthatóan túlsúlyos, vagy túl-méretes áruk,
c.) külön vezetői engedélyhez kötött,
d.) fokozottan veszélyes,
e.) robbanás veszélyes,
f.) földi maradványok,
g.) a szállítást végző személy, illetve mások testi épségét veszélyeztető,
h.) jogszabályba ütköző anyagok, dokumentumok szállítása,
i.) különleges értékű áruk,
j.) romlandó, fertőző, undort keltő áruk,

Feltételesen szállítható tárgyak és azok feladási feltételei:

Tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

Translate ?
Ez a weboldal sütiket használ, és személyes adatait kéri a böngészési élmény javítása érdekében.